Kobi ArGe Başlangıç Destek Programı - 1507

 • Basvuru Formu

Kobi ArGe Başlangıç Destek Programı - 1507

Programının amacı, Küçük ve Orta Büyüklüktekiİşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki sanayi kuruluşlarının, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 400.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Programın amacı nedir?

1507 kodlu TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programının amacı, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki sanayi kuruluşlarının, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda; Türkiye’de yerleşik, katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının, %75 oranında geri ödemesiz (hibe) desteklenmesi amaçlanmaktadır. TÜBİTAK tarafından daha önce desteklenmemiş kuruluşların ilk iki projesi bu program çerçevesinde desteklenebilmektedir.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) nedir?

İnsanın, kültürün ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Programın kapsamı nedir?

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı ile yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Programa kimler başvurabilir?

KOBİ tanımına uyan ve sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan  Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki her bir kuruluşun en fazla iki projesi desteklenir. Bir projesi desteklenmiş olan kuruluşun en fazla bir proje başvurusu alınır.

UYARI: Proje konusuyla ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personelinin bulunmadığı projeler, hakem ataması yapılmadan ret önerisiyle ilgili teknoloji grubu yürütme komitesine sunulmaktadır.

Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

Destek süresi proje bazında en fazla on sekiz aydır. Bu süre hiçbir şekilde aşılamaz.

Programa ne zaman başvurulabilir?

Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Proje başlama tarihi, proje önerisinin PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru tarihini takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak kuruluş tarafından belirlenir.

Yetkilendirme yapılmadan da Proje Önerileri Formları doldurulabilir, ancak proje TÜBİTAK’a sunulup başvuru süreci tamamlanamaz. Başvuru tarihi, proje önerisinin tamamlanıp çevrimiçi (online) sayısal ortamda TÜBİTAK’a sunulduğu tarihtir. "Proje Ön Bilgileri ve Kullanıcı Yetkilendirme Formu" TÜBİTAK'a postayla ya da elden ulaştırılıp yetki alındıktan sonra, proje önerisine son hali verilir ve "gönder" tuşu ile proje elektronik ortamda TÜBİTAK'a gönderebilir. Bu tarih, başvuru tarihidir.

Programda sağlanan desteğin oranı nedir?

Başvuruda bulunulacak bir projenin toplam bütçesi, 400.000.- (dört yüz bin) TL ile sınırlandırılmıştır. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

Programda hangi giderler desteklenir?

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir.
 1. Personel giderleri
 2. Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri
 3. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 4. Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 5. Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 6. Malzeme ve sarf giderleri
 7. AGY101 ve AGY301 proje hazırlama ve hazırlatma giderleri (Söz konusu dokümanlar danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatıldığı durumlarda, AGY101 dokümanı için en fazla 5.000 (beş bin) TL ve AGY301 dokümanları için toplam en fazla 5.000 (beş bin) TL olmak üzere proje bazında en fazla 10.000 (on bin) TL destek kapsamına alınır. Söz konusu hizmet alımlarına yönelik giderlerin, bir seferde ve projenin son AGY301 dönemiyle beyan edilmesi zorunludur. Aksi durumlarda bu giderler desteklenmez).
 8. Yeminli Mali Müşavir giderleri (Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir asgari ücret tarifesi”nde belirtilen TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri desteklenir).
Programda hangi giderler desteklenmez?

Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmez. Ayrıca aşağıda belirtilen giderler de destek kapsamı dışındadır:
 1. Katma değer vergisi,
 2. Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,
 3. Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,
 4. Dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri,
 5. Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri,
 6. Muhasebe giderleri, sekreterlik vb. idari giderler,
 7. Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,
 8. Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri,
 9. Kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,
 10. Konaklama giderleri
 11. Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri,
 12. Seyahatlerde araç kiralama giderleri, özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,
 13. Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,
 14. Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,
 15. Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
 16. Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
 17. Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
 18. Ofis, depo, stand kira giderleri,
 19. İnşaat ve tesisat giderleri,
 20. Kırtasiye giderleri,
 21. (test giderleri desteklenir) ve kalite belgelendirme giderleri
Proje Pazarları Destekleme Programı - 1503Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı - 1508

Sanayi ArGe Programı - 1501

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Proje Pazarları Destekleme Programı - 1503

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı - 1508

Ulusal strateji ve eylem planlarında vurgulanan bilgiye dayalı üretimin gerekliliği gerçeğinden hareketle girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli kişilerin bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programını (TEKNOGİRİŞİM)kurgulamış ve uygulamaya almıştır.

Uluslararası Sanayi ArGe Projeleri Destekleme Programı - 1509

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.